Nieuwsbrieven

   

 

 

 

Sinds de oprichting van de Stichting zijn er 15 nieuwsbrieven verschenen. Daarin staan vermeld de aktiviteiten die door het bestuur zijn ondernomen.

De nieuwsbrieven zijn opgenomen in het archief.  Hier volstaan we met een beknopte selectie van onderwerpen waaraan de Stichting aandacht heeft besteed.

Bedrijventerrein voor natte industrie in de Noardermar bij Stavoren. Als de Stichting hier niet duidelijk, en bij voortduring, haar stem had laten horen dan mag niet worden uitgesloten dat de Noardermar nu een groot deel van haar weidsheid zou hebben verloren.

Jammergenoeg is het bedrijventerrein in Hemelum er toch gekomen.

Met de huidige plaats van het bedrijventerrein in Koudum is de Stichting  niet gelukkig. De Stichting heeft een andere plaats voorgesteld, een waarbij het landschap minder zou zijn aangetast.

De grootse plannen rond het Badpaviljoen Hindeloopen zijn niet doorgegaan.  Nog afgezien van het bouwen buitendijks, zijn deze plannen in de visie van de Stichting werkelijk te grootschalig voor het gebied hier.

Een terugkerende zaak die wij aan de orde hebben gesteld zijn de reclameborden langs de openbare weg. Zonder meer een aantasting van het landschap. Dit gold ook voor de aanvankelijke keuze van de gemeente voor de Prystershoek als woningbouwlocatie. Bovendien gold hier ons bezwaar dat deze locatie een aanzet zou betekenen voor een rondweg aan de zeekant, achter Workum langs. Een dergelijke rondweg met de onvermijdelijke bebouwing zou het beschermd stadsgezicht van Workum onherstelbaar beschadigen.

 De Friese meren en hun oevers vallen onder het natuurgebied. Het was derhalve niet meer dan logisch dat de Stichting, bij voortduring,  bezwaar heeft aangetekend tegen de ligplaats van Bandstra’s woonboot aan de oevers van de Ald Karre bij de Wâldsbręge tussen Hemelum en Kolderwolde.  In onze ogen tevens een gevaarlijk precedent.

Een punt dat de Stichting bij herhaling aan de orde heeft gesteld betreft de beplanting rond bedrijventerreinen. Het blijft moeilijk de verantwoordelijken in deze aan hun woord te houden.

 

 

 

======================================================