Beleidsnotitie van de Stichting

  

 

  

 

In deze beleidsnotitie (1995) worden de uitgangspunten van de Stichting weergegeven.

 

Natuur- en landschapswaarden

In de gemeente Nijefurd bevindt zich een aantal belangrijke natuurgebieden. Langs de IJsselmeerkust liggen de vermaarde watervogelreservaten Workumer Waard, Stoenckherne, Bocht van Molkwerum en Mokkebank. Aan de zuidkant van de gemeente is het Fluessen-Morragebied gesitueerd met zijn belangrijke overzŰnes. Verder treft men in de gemeente enkele weidevogelreservaten en beheersgebieden aan,  zoals de Workumer Binnenwaard, de Workumermeerpolder, het Workumer Nieuwland, de Haanmeerpolder bij Koudum en de Zuidermeerpolder bij Stavoren.

Al deze gebieden hebben een grote natuurwaarde, flora en fauna zijn hier van grote betekenis. Ook gebieden die niet als natuurgebied staan aangemerkt kunnen natuurwaarde hebben. Zo zijn open gebieden in de gemeente van groot belang voor veel hier voorkomende vogelsoorten. De gemeente Nijefurd heeft een belangrijke landschappelijke waarde. Men denke onder meer aan het karakteristieke landschap van de IJsselmeerkust. De vele opengebieden en de half open landschappen zoals bijvoorbeeld rond Hemelum. Een groot gedeelte van de gemeente Nijefurd wordt gekenmerkt door rust en ruimte. Het is de combinatie van cultuur, natuur, rust en ruimte die de gemeente Nijefurd tot een aantrekkelijke omgeving maakt voor wonen, werken en recreŽren.

De Stichting zal zich inzetten voor handhaving en waar mogelijk versterking van de natuur- en landschappelijke waarden in de gemeente. De Stichting hecht vooral grote waarde aan de zo kenmerkende openheid van het landschap in Nijefurd. Verdere versnippering zal derhalve moeten worden tegengegaan.

 

Recreatie

Nieuwe recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust, in  het gebied Fluessen-Morra en in en bij de belangrijke weidevogelgebieden acht de Stichting zonder meer ongewenst. Uitbreiding van voorzieningen binnen bestaande locaties in deze gebieden is uitsluitend toelaatbaar als deze uitbreiding geen nadelige invloed heeft op nabijgelegen natuurgebieden en/of landschappelijke waarden en mits deze uitbreiding wordt gerealiseerd binnen de huidige grenzen van het recreatief object. Indien een bestaand recreatief object een belangrijke actuele of potentiŽle bedreiging vormt voor een natuurgebied zal getracht moeten worden een oplossing te vinden die zowel recht doet aan de natuur als ook aan het recreatief object.

In de overige gebieden moeten eventuele recreatieve voorzieningen inpasbaar zijn in het landschap. Ook nadelige invloeden op bestaande natuurwaarden dienen te worden tegengegaan. Recreatieve activiteiten in en bij een gebied dienen in een overeenstemming te zijn met de funktie van dat gebied. Spontane, voor natuur en landschap schadelijke, ontwikkelingen dienen te worden tegengegaan.

 

Bebouwing

Om het karakteristieke landschap van de gemeente Nijefurd te kunnen handhaven dienen in het buitengebied geen nieuwe lokaties voor vestiging van industrie, bedrijven of voor woningbouw te worden gepland. Er zal gestreefd moeten worden naar zoveel mogelijk geconcentreerde bebouwing, dus aansluitend op de bestaande. Uitbreidingsplannen aan de rand van bebouwde kommen dienen in overeenstemming te zijn met de ruimtelijke structuur van die plaats en mogen geen visueel storende invloed hebben op het landschap. Met betrekking tot de situatie binnen de bebouwde kom zal de Stichting zich in principe alleen bezighouden met ontwikkelingen die een negatieve invloed kunnen hebben op natuur en/of landschapswaarden.

 

Algemeen

Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarbij als gevolg van aanleg of uitbreiding van recreatieve voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw, wegenaanleg, e.d. natuur- en landschapswaarden verloren gaan, dan dienen deze waarden zonder meer elders te worden gecompenseerd.

 

Ter bescherming van flora en fauna en met het oog op het welbevinden van de inwoners van de gemeente Nijefurd dient met zorgvuldigheid te worden omgegaan met natuur en landschap. Deze zorgvuldigheid is ook geboden om de gemeente Nijefurd zijn aantrekkelijkheid voor de toerist en de recreant te laten behouden.

 

======================================================